Nazivi, izpiti

2024 Pridobljen strokovni naziv klinična psihologinja (na Dunaju).

2022 Opravljen praktikum I iz vedenjskih in kognitivnih terapij.

2019 Pridobljen strokovni naziv svetovalec za strokovne delavce na področju vzgoje in izobraževanja.

2015 Pridobljen strokovni naziv mentor za strokovne delavce na področju vzgoje in izobraževanja.

2012 Opravljen strokovni izpit za strokovne delavce na področju vzgoje in izobraževanja.

2009 Uspešno opravljen študijski program za izpopolnjevanje; Program za pridobitev pedagoške in pedagoško - andragoške izobrazbe.

2007 Pridobljen strokovni naslov univerzitetna diplomirana psihologinja (v Ljaubljani).

Poklicne kompetence

Izvajanje vzgojne pomoči družinam na domu po konceptu “Case Menagement” in “Flexible Hilfen”. Pomoč se izvaja pri družinah,
ki so se znašle v težkih življenjskih situacijah in jim trenutne življenjske razmere ne dopuščajo, da bi svoje težave zmogli reševati sami.
Sodelovanje v multiprofesionalnih timih.

Načrtovanje in izvajanje programov za mladostnike in mlade odrasle po konceptu dela Offene Jugendarbeit, izvajanje psihološkega svetovanja, sodelovanje z Mladinskim centorm Gornja Radgona, Steirischer Dachverband der Offenen Jugendarbeit Graz.

Izvajanje mobilne psihiatrične pomoči kronično psihično bolnim osebam, izvajanje uvodnih razgovorov, pomoč pri organizaciji, dnevni rutini, prevozi in spremstvo k zdravniku, izvajanje kriznih intervencij, pomoč pri nakupovanju, učenje socialnih veščin, pomoč pri uvajanju zdravih življenjskih navad, razgibavanje, psihoedukacija, pisanje poročil, ocenjevanje psihičnih spretnosti in učinkovitosti po ocenjevalnem sistemu GAF, sodelovanje z zunanjimi institucijami, sodelovanje v multiprofesionalnih timih.

Izvajanje svetovalnega dela, koordinacija dela za otroke s posebnimi potrebmi, pisanje poročil, sodelovanje z Zavodom za šolstvo, zdravstvenimi domovi, centri za socialno delo, MIZŠ, izvajanje delavnic za otroke in mladostnike, delo s starši, učitelji in vodstvom šole, testiranje nadarjenih, delo z učenci z učnimi težavami po petstopenjskem modelu, poklicna orientacija.

Izvajanje dodatne strokovne pomoči za otroke in mladostnike s posebnimi potrebami, pisanje in izvajanje individualiziranih programov, njihovo spremljanje in evalvacija, odpravljanje primanjkljajev, ovir oz. motenj, redna srečanja s starši, sodelovanji v strokovnih timih, sodelovanje na strokovnih zborih, izvajanje izobraževanj za sodelavce, psihodiagnostika učnih težav, sodelovanje s Centrom za psihodiagnostična sredstva, redno strokovno izobraževanje.

Poučevanje psihologije, priprava na maturo, izvajanje delavnic na temo socialnih iger, mentorstvo pri raziskovalnih nalogah, sodelovanje s Centrom PEN, mentorstvo pri pisanju esejev, priprava in izvajanje informativnih dnevov.

Projekti

2018 Sodelovanje v raziskovalno - razvojnem projektu Vizualno motorični geštalt test Laurette  Bender (BGII) / Center za psihodiagnostična sredstva.

2017 Sodelovanje v raziskovalno - razvojnem projektu Sistem za ocenjevanje prilagoditvenega vedenja, tretja izdaja (ABAS TM-3) / Center za psihodiagnostična sredstva.

2015 - 2017  Delo v okviru inovacijskega projekta Zavoda za šolstvo.

2014-2017 Vodenje nacionalnega projekta Zdrava šola od 2014 do 2017 / Zavod za šolstvo Slovenija.

2014 - 2017  Delo v razvojno raziskovalnem projektu LinpilcareErasmus + KA2 / Zavod za šolstvo.

Kontakt:

Pomoč.si, psihološko svetovanje in psihoterapija,
Tanja Lehner s.p.

Partizanska cesta 5, 2000 Maribor

4. nadstropje

040 237 638

We use cookies to improve your experience and to help us understand how you use our site. Please refer to our cookie notice and privacy policy for more information regarding cookies and other third-party tracking that may be enabled.

Intuit Mailchimp logo

© 2023 Pomoč.si